Beijing Time 7PM No.1

Zhu Yanguang 2018
60 by 170 cm
Mixed Materials